การ install Net Framework 3.5 ให้ Windows 2012 Server R2

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ติดตั้ง VNC บน centos6

ติดตั้ง VNC Server บน CentOS 6 BY BUKHUM · PUBLISHED กันยายน 26, 2013 · UPDATED กันยายน 26, 2013...

คู่มือใช้งาน VPS ระบบใหม่

คู่มือใช้งาน VPS ระบบใหม่