วิธีติดตั้ง Docker บน Ubuntu 19

Install Docker
$ sudo curl -sS https://get.docker.com/ | sh

ทดสอบการติดตั้ง Docker ของคุณ หลังจากที่ติดตั้ง Docker เรียบร้อยแนะนำให้ทดสอบว่า docker ทำงานได้หรือไม่ด้วยชุดคำสั่งนี้:
$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
1b930d010525: Pull complete 
Digest: sha256:d32sf3da9a1f5b42ed3f46b70b9cb7c88fd8bdc8a2d73509bb0041cf436018fbf5
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

เปิดใช้งาน Docker อัตโนมิติ
$ sudo systemctl enable docker

ทดสอบติดตั้ง wordpress 
$ docker run --name my_mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=YouPassword -d mariadb:latest
$ docker run --name mywordpress --link my_mariadb:mysql -p 80:80 -d wordpress

คำสั่งพื้นฐาน
docker run คือคำสั่งสั่งสร้าง container
docker ps คือคำสั่งสั่งตรวจสอบ contain ที่ทำงานอยู่
docker stop คือคำสั่งสั่งหยุดการทำงานของ container
docker rm คือคำสั่งสั่งลบ container

ex. docker run --name nginx-webservice -v /var/www/html:/usr/share/nginx/html:ro -p 8080:80 -d nginx
จากชุดคำสั่งด้านบน แยกเป็นดังนี้
–name nginx-webservice คือ การกำหนดชื่อ container ที่ต้องการสร้าง
-v /var/www/html:/usr/share/nginx/html:ro คือการกำหนด ช่องทางการเชื่อมต่อ ระหว่าง container และ content ที่มีบนเครื่องคือ /var/www/html
-p 8080:80 เป็นการกำหนดการเชื่อมต่อ port ของ container และ เครื่อง server จากตัวอย่าง เป็นกำหนดให้ nginx port80 ของ container ใช้ port 8080 ของเครื่อง Server (Public Network)
-d คือ กำหนดการทำงานเป็น background mode
nginx คือ ชื่อ image ที่เรียกใช้งาน

 

 

  • docker, ubutu
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การใช้ NoVNC ตั้งค่า OS หลังการ Reinstall OS

ทำการ Login เข้าระบบผ่าน Client Areahttps://www.patumdigital.co.th/clientarea.php2. คลิ๊กที่...

การใช้ NoVNC ตั้งค่า OS หลังการ Reinstall OS (แบบคลิปวีดีโอ)

ให้ตั้งค่า Password (ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ + ตัวพิมพ์เล็ก + ตัวเลข อย่างน้อย 8 ตัว)

การใช้ Remote Desktop รีโมทไปยัง Cloud VM

เปิดโปรแกรม Remote Desktop ขึ้นมา จะเป็นดังภาพด้านล่างใส่ IP Address ที่ได้รับที่ช่อง Computer...

ขั้นตอนการ Backup Cloud Server

การสร้างการสำรองข้อมูล ให้กด Backup 'แล้วคลิกที่ New Backup...