Terms of Service

Terms of Service


ปทุมโฮส - ผู้ให้บริการเช่า VPS Server ไทย provides web hosting to clients worldwide, and we have a responsibility to protect each client and to provide the best services available. All clients of ปทุมโฮส - ผู้ให้บริการเช่า VPS Server ไทย are subject to the following terms of service:


ข้อตกลงการใช้งาน 

*** บริการ Cloud เปรียบเสมือนการให้เช่าเพียงเครื่อง Server ซึ่งเป็น Virtual Server เท่านั้น และไม่ได้รวมหรือหมายถึง การติดตั้ง OS,Application หรือการตั้งค่าใดๆทั้งสิ้น ***

*** บริการ Cloud นี้ เป็นการให้บริการแบบ Unmanaged ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงส่งมอบสิทธิ์การเข้าถึง VM ให้เท่านั้น การตั้งค่าต่างๆ เช่น User Login, Password ในการเข้าถึงภายใน VM เป็นหน้าที่ของผู้เช่าใช้โดยตรง***

1. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เช่าใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง และอาญา

2. การนำไปเพื่อการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ระงับหรือยกเลิกได้ทันทีโดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการ

3. ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับทางเราตามความเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่เป็นจริง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ และยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

5. การนำใช้เพื่อ ส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือ ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลออกจาก เครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมลก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ระงับหรือยกเลิกได้ทันทีโดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการ

6. ผู้ใช้บริการ Cloud Virtual Servers ย่อมต้องทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้บริการรายใดกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการจะทำการ ตักเตือน หรือยกเลิกให้บริการ อยู่กับผลที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ไม่อนุญาตให้นำ Cloud ไปเพื่อใช้เปิด Server Game ที่เข้าข่ายอันละเมิดลิขสิทธิ์ หรือนำไปเพื่อใช้ทำระบบ Camfrog, TS3, VPN , Proxy ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ ระงับ ,ยกเลิก การให้บริการทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบและขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ (การนำไปเพื่อทำ VPN ,TS3 เฉพาะกับ Plan ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น)

8. ไม่อนุญาตเพื่อนำไป เก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ รวมไปถึงบริการ Bittorrent Tracker หรือนำไปใช้เป็น RDP (Remote Desktop Protocal) สำหรับอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่นกัน

9. การนำไปใช้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น mail bomb, hack, crack, DoS, spamming, port scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว ถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ และยกเลิกการให้บริการทันที

10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ทันที และจะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด ต่อบุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายาม หรือกระทำการที่เป็นอันตรายต่อระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการ เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย, การพยายามเจาะระบบ ไม่ว่าจะเพื่อการทดสอบหรือทำลายระบบ, การพยายามเข้าถึงข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลผู้ใช้บริการคนอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ

11. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมุลใดๆต่อบุคคล ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

12. ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อทำกาตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ 

13. ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ ระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้ใช้นั้นๆ หากไม่มีการชำระค่าบริการ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ถูกระงับการใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบทันที โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล

14. ไม่อนุญาติให้นำ VPS เพื่อการทำ TV online / Video On Demand / Video Conference / Streaming Server / Download / Web Upload-Download / Bit Coin ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ระงับหรือยกเลิกได้ทันทีโดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการ

15. ความเสียหาย สุญหายใดๆของข้อมูล (ในตัว Cloud VM) ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม

16. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องทราบหรือศึกษาความเหมาะสมของ Cloud ในแต่ละ Plan ว่ามีข้อจำกัดของการนำไปใช้งานแตกต่างกันก่อนใช้บริการ การใช้งานผิดประเภทให้ถือเป็นการผิดข้อตกลงการใช้งาน ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ จำกัด ระงับ หรือ ยกเลิก การให้บริการได้ทันที และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ทุกกรณี 

17. การกำหนด Plan ของ Cloud เป็นเพียงการจัดสรรทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการจัดหาหรือมีให้ ของซอฟแวร์หรือการตั้งค่าใดๆ

18. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

19. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนให้กับผู้ให้บริการเพื่อยืนยันตน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินและระงับการให้บริการได้ทันทีหากได้รับการปฎิเสธ เพิกเฉย หรือบ่ายเบี่ยง หรือข้อมุลไม่ตรงกับความจริงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ จากผู้ใช้บริการ

20. ผู้ใช้บริการได้ทำความเข้าใจอันดีแล้วว่า การนำ Cloud VM ไปใช้งานเสมือน PC Desktop นั้นไม่เหมือนกับการใช้งาน PC Desktop ส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างกันทั้งทรัพยากรและระบบต่างๆภายใน ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปฎิเสธ การให้บริการ หรือ การ Support ต่อคำถามใดๆจากผู้ใช้บริการทุกกรณี

21. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลงในการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22. ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดเตรียม Cloud VM และส่งมอบเพียงสิทธิ์การเข้าถึง VM และแจ้ง IP Address แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น การติดตั้ง OS, Application หรือการ Config ค่าต่างๆของซอฟแวร์ ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร ดำเนินการ จัดการและดูแลด้วยตนเอง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบเท่านั้น

23. ผู้ใช้บริการ มีหน้าต้อง สำรอง Backup หรือ ทำสำเนาจัดเก็บข้อมูล ไว้ด้วยตนเอง ความเสียหายใดๆของข้อมูลด้วยเหตุอันสุดวิสัย เป็นอันอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

24. ผู้ใช้บริการรายใดกระทำสิ่งใดๆให้เป็นผล,ส่งผล ให้มีผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม หรือส่งผลต่อระบบ ไม่ว่าจะเป็นแบนด์วิธในประเทศ หรือแบนด์วิธออกต่างประเทศ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ จำกัด ระงับ หรือ ยกเลิก การให้บริการได้ทันที และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ทุกกรณี

25. ผู้ใช้บริการได้ทำการศึกษา หรือสอบถามมายังผู้ให้บริการ และได้ทำความเข้าใจ ข้อกำหนด ข้อตกลงต่างๆของ Cloud ในแต่ละ Plan ที่ได้ทำการซื้อแล้วอย่างถ่องแท้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ หากใช้งานผิดประเภท ทางผู้ให้บริการ มีสิทธิ์ จำกัด ระงับ ยกเลิก Cloud VM นั้นๆได้ทันที และไม่คืนเงินค่าบริการให้ทุกกรณี

26. ห้ามนำ Cloud VM ไปเพื่อใช้การเชื่อมต่อแบนด์วิธออกต่างประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อลักษณะแบบ API,VPN,Bittorent หรือที่ทางบริษัทเห็นว่าเป็นลักษณะใช้งานผิดวิสัยตามข้อห้าม ทางบริษัทมีสิทธิ์ จำกัด ระงับ การใช้งานแบนด์วิธได้ทันที และไม่คืนเงินค่าบริการทุกกรณี

27. กรณี Cloud VM ติดไวรัส หรือเข้าข่ายสงสัยว่าติดไวรัส ทางผู้ให้บริการมิได้มีหน้าที่ทำการรีโมทเข้าไปเพื่อสแกนไวรัส VPS นั้นๆทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ยกเว้นช่วยดำเนินการ Reinstall OS ใหม่ให้เท่านั้น

28. บริการ Cloud เปรียบเสมือนการนำเครื่อง Server มาวาง Colocation ซึ่งเป็นเพียง Virtual Server เท่านั้น การติดตั้งใดๆ รวมถึงการอัพเดท การติดตั้ง App การ Config เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

29. บริการ Cloud นี้เป็นแบบ Unmanaged System ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ในการแก้ไข ปรับแต่งระบบใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

30. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขการตั้งค่าต่างๆเป็นผลให้ Cloud VM นั้นๆ ไม่สามารถทำงานได้เป็นปรกติ ผู้ให้บริการเป็นเพียงการช่วยอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น ในขอบข่ายตามสมควร การกระทำใดๆที่เข้าข่ายผิดข้อกฎหมายใดๆ ด้วยการหลอกล่อ หรือ เจตนา หรือเหตุผลใดๆนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเท่านั้น

31. ในการส่งเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบไปรณีย์ทางผู้ให้บริการจะเก็บค่าบริการเป็นบริการเสริม 10-60 บาท/ครั้ง

32. ในบาง Plan ที่อนุญาติให้นำไปเพื่อใช้งาน VPN ,TS3 นั้น ต้นทางและปลายทางที่ทำการเชื่อมโยงเครือข่ายนั้น จะต้องตั้งอยู่ภายในประเทศเท่านั้น

33. การยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องทำการแจ้งยกเลิกผ่านระบบก่อนถึงรอบดิวชำระค่าบริการรวมถึงการตัดค่าบริการแบบอัตโนมัติ ไม่่น้อยกว่า 7 วัน หากระบบตัดชำระค่าบริการไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการใช้งานได้ และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

34. การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ระงับการใช้งาน ,ไม่คืนเงินค่าบริการ ทุกกรณี